การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.74 MB
Adobe Acrobat Document คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 427.41 KB
Adobe Acrobat Document โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.64 MB
Adobe Acrobat Document ภาคผนวก/รูปภาพกิจกรรม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามมาตราการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.49 MB