คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 672.78 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 512.85 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.33 MB