รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.41 MB
Adobe Acrobat Document รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.15 MB
Adobe Acrobat Document รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.45 MB
Adobe Acrobat Document รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.66 MB
Adobe Acrobat Document รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.81 MB
Adobe Acrobat Document รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 880.79 KB
Adobe Acrobat Document รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.85 MB
Adobe Acrobat Document รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.57 MB
Adobe Acrobat Document รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 613.71 KB