กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางทัศนีย์ มาคุณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0895635318
อีเมล์ : tassanee.m@obec.moe.go.th

นางนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0914789226
อีเมล์ : napaporn.charo@obec.moe.go.th

นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0862075622
อีเมล์ : songla.hu@obec.moe.go.th

นางมณีวรรณ สุทธรินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0873165635
อีเมล์ : maneewan.su@obec.moe.go.th

นางอรอนงค์ ดวงอำไพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0979248193
อีเมล์ : anong.d@obec.moe.go.th

นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0992327535
อีเมล์ : nalipanee.k@obec.moe.go.th

นางสาวต้นแก้ว ดามัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0836364159
อีเมล์ : tongaew.d@obec.moe.go.th

นางสาววันวิสาข์ ชมกลิ่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0882814685
อีเมล์ : wanwisa.chomk@obec.moe.go.th

นางสาววิริยาพร ทาสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0932382511
อีเมล์ : viriyaporn.ta@obec.moe.go.th

นางสาวปาลิกา ศรีใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 095-4238892
อีเมล์ : Palika9889@gmail.com

นายสละภัย สาระมนต์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0616848012
อีเมล์ : game_salapai@hotmail.com

Mr.Roy Lemuel Escalante Quemado
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0632847125
อีเมล์ : keiroyuems2@gmail.com

Mr.Dominick Pascua
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0610535144
อีเมล์ : pascuadominick123@gmail.com

Miss Maya Barnes
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0841073158
อีเมล์ : barnesmj2@aiamni.vcn.edu