กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวดวงฤทัย สาวิสา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0844902148
อีเมล์ : doungruethai.s@obec.moe.go.th

นายสุเทพ ตากัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0927415848
อีเมล์ : suthep.ta@obec.moe.go.th

นางปณตพร ศรีวิไล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0631056192
อีเมล์ : pranodphon.s@obec.moe.go.th

นายไพโรจน์ กันทะวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0813240145
อีเมล์ : pairoj.ka@obec.moe.go.th

นางสาวสุดารัตน์ อินอยู่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0801162299
อีเมล์ : sudarat.ai@obec.moe.go.th

นางสาวสุจิตรา ประสาทศิลป์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0805092763
อีเมล์ : sasynuker@gmail.com