กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายฤทธิชัย ล้วนงาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0959416971
อีเมล์ : rittichai.lu@obec.moe.go.th

นางกัณฑิมาพร พานมั่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0845774253
อีเมล์ : kantimaporn.ph@obec.moe.go.th

นางอิศรารัตน์ ฉิมเฟื่อง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0898564575
อีเมล์ : issararut.ch@obec.moe.go.th

นางนภาพร ทะยะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0898592455
อีเมล์ : naphaporn.t@obec.moe.go.th

นางพรสวรรค์ คงประจักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0899598898
อีเมล์ : pornsawan.k@obec.moe.go.th

นางณฐมน ธิหล้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0932275714
อีเมล์ : sudarut.t@obec.moe.go.th

นายวชิรภัทร ศรีอุดวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0817072902
อีเมล์ : wachiraphat.s@obec.moe.go.th

นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0982259522
อีเมล์ : patcharaporn.in@obec.moe.go.th

นางสาวกาญจนา ชาติไทย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0881659226
อีเมล์ : kanjana.chat@obec.moe.go.th

นายกฤษฎา ดารินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0836688282
อีเมล์ : krissada.d@obec.moe.go.th

นางสาวกัลยรัตน์ แก้วแสนสาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0805137338
อีเมล์ : kanyarat.kaews@obec.moe.go.th

นางสาวฐิติมา สายด้วง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0910309875
อีเมล์ : mos.may.za@gmail.com