กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมานพ จันตาวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : manop.c@obec.moe.go.th

นางบุษราภรณ์ สิทธิวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : bootsaraporn.s@obec.moe.go.th

นางสาวละเอียด อินต๊ะฮอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : laiat.i@obec.moe.go.th

นางขวัญจิต สาระมนต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : khwanjit.s@obec.moe.go.th

นางสาวภักคีณี จีนามูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : pakkeenee.j@obec.moe.go.th

นางสาวนันทิกานต์ เดียวเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
อีเมล์ : nantikan.d@obec.moe.go.th

นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : nuttakarn.k@obec.moe.go.th

นางภิรัญญา เกื้อกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
อีเมล์ : piranya.k@obec.moe.go.th

นายเอกนรินทร์ คำอั้น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : eknarin.k@obec.moe.go.th

นางสาวจารุวรรณ เมฆเมืองทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : jaruwan.mek@obec.moe.go.th

นายชัยฤทธิ์ พรมขำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : chaiyarit.p@obec.moe.go.th

นางสาวกมลชนก ชัยชนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : Kamonchanokc2565@gmail.com

นายชานน คุรุบรรเจิดจิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : chanon.ku@obec.moe.go.th

นางดวงพร มูลป้อม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : duangporn.m@obec.moe.go.th

นางสาวสุธิดา แก้วจาเครือ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
อีเมล์ : suthida.k@obec.moe.go.th

นางสาวกาญจนา ชะเอม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : kanjana.chae@obec.moe.go.th

นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : phattrarat.p@obec.moe.go.th

นางจีราวรรณ ดวงเกิด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : jeerawan.d@obec.moe.go.th

นางสาวอริศรา พะชะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
อีเมล์ : aritsara.phac@obec.moe.go.th

นางสาวพิมพาภรณ์ รุ่นแรก
ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : Phimphaphorn_por@hotmail.com

นางสาวกุมาลี รวมทรัพย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : kumalee.r@obec.moe.go.th

นางสาวจงรัก วงค์เขียว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
อีเมล์ : jongrak.w@obec.moe.go.th

นางสาวอจิมา สุริยา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : ajima.s@obec.moe.go.th

นายวิทยา นวลจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : wittaya.nu@obec.moe.go.th

นายณัฐวุฒิ แสนสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : email :