กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมานพ จันตาวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0845934433
อีเมล์ : manop.c@obec.moe.go.th

นายชานน คุรุบรรเจิดจิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0847043028
อีเมล์ : chanon.ku@obec.moe.go.th

นางสาวทัศนีย์ ธารานาถ
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0819729947
อีเมล์ : thasanee.ta@obec.moe.go.th

นางบุษราภรณ์ สิทธิวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0819717758,0987703117
อีเมล์ : bootsaraporn.s@obec.moe.go.th

นางสาวละเอียด อินต๊ะฮอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0899833904
อีเมล์ : laiat.i@obec.moe.go.th

นางขวัญจิต สาระมนต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0810463661
อีเมล์ : khwanjit.s@obec.moe.go.th

นางสาวภักคีณี จีนามูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0947521511
อีเมล์ : pakkeenee.j@obec.moe.go.th

นางสาวนันทิกานต์ เดียวเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0957179240
อีเมล์ : nantikan.d@obec.moe.go.th

นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0817409071
อีเมล์ : nuttakarn.k@obec.moe.go.th

นางภิรัญญา เกื้อกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0982461878
อีเมล์ : piranya.k@obec.moe.go.th

นายเอกนรินทร์ คำอั้น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0899973286
อีเมล์ : eknarin.k@obec.moe.go.th

นายชัยฤทธิ์ พรมขำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
เบอร์โทร : 0622917948
อีเมล์ : chaiyarit.p@obec.moe.go.th

นางสาวจารุวรรณ เมฆเมืองทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0813246368
อีเมล์ : jaruwan.mek@obec.moe.go.th

นางดวงพร มูลป้อม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0855353538
อีเมล์ : duangporn.m@obec.moe.go.th

นายสุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0844250019
อีเมล์ : surin.h@obec.moe.go.th

นางสาวสุธิดา แก้วจาเครือ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0862065603
อีเมล์ : suthida.k@obec.moe.go.th

นางสาวกาญจนา ชะเอม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0898442600
อีเมล์ : kanjana.chae@obec.moe.go.th

นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0894397343
อีเมล์ : phattrarat.p@obec.moe.go.th

นางจีราวรรณ ดวงเกิด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0800563849
อีเมล์ : jeerawan.d@obec.moe.go.th

นางสาวกุมาลี รวมทรัพย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0985655994
อีเมล์ : kumalee.r@obec.moe.go.th

นางสาวจงรัก วงค์เขียว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0629298950
อีเมล์ : jongrak.w@obec.moe.go.th

นางสาวอจิมา สุริยา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0659856455
อีเมล์ : ajima.s@obec.moe.go.th

นายวิทยา นวลจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0827699349
อีเมล์ : wittaya.nu@obec.moe.go.th