ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document 1.ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.68 KB
Adobe Acrobat Document 2.ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่ล้างจานโรงอาหารและติดตั้งถังดักไขมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.73 KB
Adobe Acrobat Document 3.ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งฝ้าเพดานและระบไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.52 KB
Adobe Acrobat Document 4.ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องนํ้าอาคาร ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.57 KB
Adobe Acrobat Document 5.ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสําหรับซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.81 KB
Adobe Acrobat Document 6.ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.76 KB
Adobe Acrobat Document 7.ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.02 KB
Adobe Acrobat Document 8.ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ห้องน้ำนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.06 KB
Adobe Acrobat Document 9.ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.95 KB
Adobe Acrobat Document 10.ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.93 KB