คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.27 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 512.85 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.44 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 662.54 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 584.95 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.33 MB