Get Adobe Flash player

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560  

 

2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

 

3.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับ2)พ.ศ.2545


4.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

 

5.พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

 

6.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉ2) พ.ศ.2553

 

7.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉ3) พ.ศ.2553

 

8.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

9.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561

 

10คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

 

11.พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

 

12.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554

 

13.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

 

14.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557

 

15.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

 

16.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560

 

17.คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2555

 

18.พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553

 

19.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

 

20.แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

 

21.กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

 

22.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

23.ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

 

 

***********************************************

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com