Get Adobe Flash player
3

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ร่วมประเมิน ทูบีนัมเบอร์วัน รักษาระดับทอง
ระดับประเทศ...ของจังหวัดสุโขทัย ปีที่ 1 ณ วิทยาลัยพลศึกษาสุโขทัย
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com