Get Adobe Flash player
IMG 3223
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ต้อนรับ นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล และคณะติดตามการเตรียมความพร้อมประกวด TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น
รวมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com