Get Adobe Flash player
 PikBanHoa61
    ด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัว "ปิ๊กบ้านเฮา 61" และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อดำรงรักษาประเพณี การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ส่งเสริมความสามัคคีของศิษย์เก่า ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ ลานกิจกรรมศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปภัมภ์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น เป็นต้นไป จึงขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อจองโต๊ะได้ที่ นายสุพจน์  ตาด้วง  โทร 089-8602659 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้ติดต่อประสานงานประจำรุ่น

รุ่น 2510 - 2516     นายอธิคม  กันทะชุมภู      โทร.086-9283724

รุ่น 2517 - 2523     นายสุพจน์  ตาด้วง          โทร.089-8602659

รุ่น 2523 - 2532    นางสาวพิกุล  วงศ์กฎ       โทร.089-8359084

รุ่น 2533 - 2539    นางทัศนีย์  มาคุณ           โทร.089-5635318

รุ่น 2540 - 2545    นางสาวอุษา  ปัญโญอ้าย  โทร.086-2023781

รุ่น 2546 - 2550    นางสาวกนกพร  ยานะกุล  โทร.083-9149533
รุ่น 2551 - 2555    นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด โทร.094-5308175

 

 

 

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com