Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เขียนโดย Super User 283
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ตรวจสอบอาคารชำรุดจากภัยธรรมชาติ เขียนโดย Super User 254
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา เขียนโดย Super User 211
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูประถัมภ์จัดกิจกรรมปรับสภาพนักเรียนและกิจกรรมปฐมนิเทศ เขียนโดย Super User 375
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 277
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เป็นสูนย์อบรมสะเต็มศึกษาจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล เขียนโดย Super User 237
คณะครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ศึกษาดูงานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่างและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เขียนโดย Super User 316
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต เขียนโดย Super User 329
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 546
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์มาใช้งานเลือกตั้งประธานนักเรียนกับโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เขียนโดย Super User 324
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com