Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คณะครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ศึกษาดูงานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่างและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เขียนโดย Super User 163
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต เขียนโดย Super User 169
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 289
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์มาใช้งานเลือกตั้งประธานนักเรียนกับโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เขียนโดย Super User 187
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดนิทรรศการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในงาน “ทุ่งเสลี่ยมหลอมดวงใจถวายอาลัยตามรอยเท้าพ่อ” เขียนโดย Super User 262
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ขึ้นในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 165
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมค่ายคอม ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 186
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์พร้อมใจจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีตามทำเนียมประเพณีของโรงเรียน เขียนโดย Super User 187
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เขียนโดย Super User 158
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ผู้สมัครประธานนักเรียนได้หาเสียงและนำเสนอนโยบายและสโลแกนในการบริหารโรงเรียน เขียนโดย Super User 202
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com