Get Adobe Flash player

140664

 pakanschool

144ประกาศกำหนดการเปิดเรียนนักเรียน ปีการศึกษา2564 เปิดเรียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ปรับตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

และจากการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร

144กรณีที่เปิดวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถ้าไม่สามารถ On-site ได้ 100%

โรงเรียนจะใช้แผนที่ 3 ระดับความรรุนแรงน้อย (สีเหลือง) โดยสลับวันมาเรียน

แต่ให้นักเรียน ม.6 มาเรียนทุกคน โดยใช้การระยะห่างทางสังคม
144หากผู้ปกครองมีข้อสงสัยให้สามารถติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรวิชาการ

091 843 5019 ได้ในเวลาราชการ กรณีมาจากต่างจัวหวัด

ให้นักเรียนมาก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เพื่ออยู่ในช่วงกักตัว

*******************************

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com