Get Adobe Flash player

tong63

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เป็นประธานการเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน 2564 เพื่อให้คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย จัดขึ้น ณ โดมหน้าอาคาร3

 

คลิกดูรูปภาพำิจกรรมเพิ่มเติม

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com