Get Adobe Flash player

Halloween

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายสุทธิ อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์และคณะครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันHALLOWEENขึ้น โดยมีกิจกรรมเต้นประกอบ

เพลง(Ghost Dance) ประกวดวาดภาพวัน HALLOWEEN เป็นต้นจัดขึ้นบริเวณอาคารอเนกประสงค์

หน้าอาคาร 4

 

คลิกดูรูปภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com