Get Adobe Flash player

afs

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายกฤษฎาเจี๊ยะทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1


โรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้รับคัดเลือกรับทุนประเภททุนมูลนิธิเอเอฟเอส


ประเทศไทย เต็มจำนวน โครงการเอ
เอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน


วัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563-2564)

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com