Get Adobe Flash player

IMG 8860

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์


ผู้ปกครอง ครู ครูตำรวจ
เพื่อพบปะหารือและช่วยกันหาแนวทางในการปรับปรุง 

 

 

แก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนร่วมกัน อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี

 

 

ระหว่างผู้ปกครอง ครู ตำรวจและนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

 

 

รูปกิจกรรม

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com