Get Adobe Flash player
2

     

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย ไหว้ครูกลอนสุนทรภู่

ปีการศึกษา 2562 เพื่อรำลึกถึงพระคุณของสุนทรภู่ กวีเอกของโลก ปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนัก
ถึงความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ

ด้านทักษะการใช้ภาษาไทย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย จัดขึ้น ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร 6


รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com