Get Adobe Flash player

 

12

     

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายสุทธิ อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
นำคณะผู้บริหาร
ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียน
ทราบถึงพิษภัยที่เกิดจากยาเสพติด สามารถ
นำความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเผยแพร่ให้
เพื่อนและครอบครัวในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com