Get Adobe Flash player
 4

 
   นายสุทธิ อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งเสลี่ยม   จัดทำโครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน “1 ตำรวจ 1 ห้องเรียน” โดย พ.ต.อ.อภิปรัชญ์ พัฒนาดีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งเสลี่ยม นำเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 51นาย พบปะนักเรียนห้องที่ปรึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 44 ห้องเรียน เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องพิษภัยของยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดด้านยาเสพติด รวมถึงการปฏิบัติตามกฎจราจร ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน
รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com