Get Adobe Flash player

 

S  7979022

     วันที่ 14 มิถุนายน 2562 พระมหาปิยะเชษ ปณฑีโต จัดกิจกรรมยกวัดเข้าโรงเรียนอบรมคุณธรรม จริยธรรมเผยแพร่ธรรมะสู่เยาวชนยุคใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)โดยนำหลักธรรมะของพระพุทธเจ้า หลักศาสนาพุทธ นำมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนยุคใหม่ให้ฟังได้อย่างเข้าใจง่าย และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้หลักสนุกเผื่อเปิดใจรับสาระ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ณ ห้องประชุมเสลียม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com