Get Adobe Flash player
IMG 4708

     

วันที่ 7 มิถุนายน 2562  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมวันสหกรณ์โรงเรียน
โดยมีนายไมตรี  ไตรติ
ลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน

จัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์อาคาร 6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com