Get Adobe Flash player
20

     กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน IS (การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์อาคาร 6
รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com