Get Adobe Flash player
11

     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด-ผู้บำเพ็ญประโยชน์(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
โดยลูกเสือจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562 ยุวกาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com