Get Adobe Flash player
20

      โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ร่วมกับสภ.ทุ่งเสลี่ยมจัดกิจกรรมรณรงค์
หยุดการพนัน รู้ทัน ไม่เล่นพนันบอล ซึ่งมีนักเรียนและคณะครู
ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน ณ ลานกิจกรรมอาคาร 3
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com