Get Adobe Flash player
38

     นายสุทธิ  อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ร่วมพิธีตั้งแต่เวลา 08.30-10.20 น. และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร่วมพิธีตั้งแต่เวลา 10.20-12.10 น. เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com