Get Adobe Flash player
5072

     กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่องชีววิถีเพื่อชีวิตที่พอเพียง
ภายใต้โครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสมประจำปีการศึกษา 2561
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  มูลค่า 5,000 บาท 
เมื่อวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ กฟผ. จังหวัดลำปาง
รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com