Get Adobe Flash player

 

20180206085145 IMG 6574


     ครูนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน จำนวน 3 รายการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ได้รับรางวัล ดังนี้

    การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน          ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

    การประกวดประดิษฐ์และนำเสนอ    ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1

    การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน         ได้รับรางวัล เข้าร่วม

รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com