Get Adobe Flash player
IMG 4892


     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 โดยจัดกิจกรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

     ค่ายพักแรมลูกเสือ                      ณ ค่ายลูกเสือถ้ำเจ้าราม

     ค่ายพักแรมยุวกาชาด                   ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

    ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์         ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

    ค่ายคุณธรรม                              ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเชิงผา

รวมภาพกิจกรรม

 

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com