Get Adobe Flash player
IMG 8633

     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ระดับชั้น ตามความต้องการของนักเรียน ณ ห้องประชุมสะเลียมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
รวมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com