Get Adobe Flash player
IMG 6783

     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ร่วมกับสถานีภูธรทุ่งเสลี่ยมได้จัดโครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 ห้องเรียน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ดำเนินการตรวจสอบสารเสพติดและพูดคุยให้ความรู้แก่นักเรียนให้ตระหนักถึงโทษของการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com