Get Adobe Flash player
DSC 0619

     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยสภานักเรียนได้จัดการแสดงละครเพื่อให้ข้อคิดเตือนใจเกี่ยวกับการดื่มสุรา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com