Get Adobe Flash player
Up

abstract.pdf

abstract.pdf
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT
File Size:
168.47 kB
Date:
23 พฤษภาคม 2560

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ตามรอยบรรพชนคนทุ่งเสลี่ยมรหัสวิชา ส30247 หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 เรื่อง เมืองบุญทุ่งเสลี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ตามรอยบรรพชนคนทุ่งเสลี่ยม รหัสวิชา ส30247 หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 เรื่อง เมืองบุญทุ่งเสลี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/ 80 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ตามรอยบรรพชนคนทุ่งเสลี่ยม รหัสวิชา ส30247 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เมืองบุญทุ่งเสลี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ตามรอยบรรพชนคนทุ่งเสลี่ยม รหัสวิชา ส30247 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เมืองบุญทุ่งเสลี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จำนวน 267 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก ดำเนินการพัฒนาโดยดำเนินการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จากนั้นทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ E1 / E2 และการทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ตามรอยบรรพชนคนทุ่งเสลี่ยม รหัสวิชา ส30247 หน่วย การเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เมืองบุญทุ่งเสลี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ตามรอยบรรพชนคนทุ่งเสลี่ยม รหัสวิชา ส30247 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เมืองบุญทุ่งเสลี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 รายการ
ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ตามรอยบรรพชนคนทุ่งเสลี่ยม รหัสวิชา ส30247 หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 เรื่อง เมืองบุญทุ่งเสลี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 83.54 / 84.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ตามรอยบรรพชนคนทุ่งเสลี่ยม รหัสวิชา ส30247 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เมืองบุญทุ่งเสลี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ตามรอยบรรพชนคนทุ่งเสลี่ยม รหัสวิชา ส32047 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เมืองบุญทุ่งเสลี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

 
 
 
Powered by Phoca Download
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com