Get Adobe Flash player
Up

krumai2.pdf

krumai2.pdf
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT
File Size:
2.84 MB
Date:
13 พฤษภาคม 2561
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม เล่มที่ 1
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง และมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม เล่มที่ 1
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง ประกอบไปด้วย
ใบความรู้จำนวน 2 ใบความรู้ ตัวอย่างจำนวน 10 ตัวอย่าง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์จำนวน 2 แบบฝึก แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง และเฉลยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ แบบทดสอบ
 
 
 
Powered by Phoca Download
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com