Get Adobe Flash player

 

Directors
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
พ.ศ.
ตำแหน่ง
1
        นายสุวรรณ์   เอี่ยมสะอาด
2502 - 2502
ครูใหญ่
2
        นายพลอย    พุ่มมาก
2502 - 2503
ครูใหญ่
3
        นายพิบูล     ภูอภิรมย์
2503 - 2507
ครูใหญ่
4
        นายธีรพนธ์   กลางนภา
2507 - 2511
ครูใหญ่
5
        นายอนุสิฏฐ   ทองอินทร์ศรี
2511 - 2511
ครูใหญ่
6
        นายแรม     บำรุงเมือง
2511 - 2515
ครูใหญ่
7
        นายจินดา    เอมะสุวรรณ
2515 - 2527
ครูใหญ่
8
        นายสังเวียน   บุญคำ
2527 - 2529
ผู้อำนวยการ
9
        นายอุทัย     อินทนกุล
2529 - 2535
ผู้อำนวยการ
10
        นายละออง   โขนงนุช
2535 - 2537
ผู้อำนวยการ
11
        นายสังเวียน   บุญคำ
2537 - 2537
ผู้อำนวยการ
12
        นายชนะ     รุ่งน้อย
2538 - 2544
ผู้อำนวยการ
13
        นายจำลอง   คุรุบรรเจิดจิต
2544 - 2549
ผู้อำนวยการ
14
        นายชัยวัฒน์   เรืองวานิชยกุล
2549 - 2552
ผู้อำนวยการ
15
        นายถนอม    ทิพย์ปิ่นวงศ์
2552 – 2554
ผู้อำนวยการ
16
        นายศักดิ์สิทธิ์  อินทิพย์   
2554 – 2556
ผู้อำนวยการ
17
        นายเรืองวิทย์  ปรากฎวงษ์
2556 – 2558
ผู้อำนวยการ
18
นายถาวร  ปรากฎวงษ์  2558 – 2559  ผู้อำนวยการ
19
นายสุทธิ อาดูร 2559-2563 ผู้อำนวยการ
20
นายไพบูลย์ พวงเงิน 2563-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com