Get Adobe Flash player
  vision
                                                           ภายในปี 2558 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานวิชาการก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต ร่วมคิดกับชุมชน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง
   

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com