Get Adobe Flash player
 obligation
                1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
  2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่น การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาพอนามัย ที่ดี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
  4.ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและภูมิปัญญาจากท้องถิ่น
  5.สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
   
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com