Get Adobe Flash player
emblem
logoschool
logo new1
 
 logocolor
เหลือง - แดง
   สีเหลือง         หมายถึงคุณธรรม  ความจริง  ความถูกต้อง
   สีแดง          หมายถึง  ความกล้าหาญ
   สีเหลืองแดง   หมายถึง  กล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com