Get Adobe Flash player
Up

food_party.pdf

food_party.pdf
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT
File Size:
1.68 MB
Date:
23 พฤษภาคม 2560

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีสาระการเรียนรู้ครบถ้วนตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (7E) ที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น มีการทบทวนความรู้เดิม สร้างความสนใจกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ อยากเห็น เพื่อร่วมกันทาการสารวจและค้นหา ทาการทดลอง อธิบาย สรุปผล ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลขยายความรู้เพิ่มเติมการประเมินผล การเรียนรู้ของตนเอง และนาความรู้ที่ได้ไปใช้ ทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีทักษะ สร้างเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน เพิ่มให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันนาไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต ประกอบด้วยชุดกิจกรรม จานวน 5 ชุด ดังนี้
1. ชุดที่ 1 เรื่อง อาหารและสารอาหาร
2. ชุดที่ 2 เรื่อง สารอาหารที่ให้พลังงาน
3. ชุดที่ 3 เรื่อง สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
4. ชุดที่ 4 เรื่อง ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย
5. ชุดที่ 5 เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร

 
 
 
Powered by Phoca Download
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com