Get Adobe Flash player
     
 
pawivicha
 
 
นายปวีณต์วิชา  พานิช
 
 

 

ครู คศ.3 ค.บ.สังคมศึกษา

 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
 
rakkea
chatee
tanarat
นางรักเกียรติ  เกษรพรหม
นายชาตรี  รูปสง่า
นางธนารัตน์ เทพวงษ์
ครู คศ.3 กศ.ม.
ครู คศ.3 ศษ.บ.สังคมศึกษา
ครู คศ.3 ศษ.บ.สังคมศึกษา
chutima banyan niramai
นางชุติมา  แก้วหล้า
นายบัญญัติ  ทองบาง
นางนิรามัย  มั่นหมาย
ครู คศ.3 กศ.ม.บริหารการศึกษา
ครู คศ.1 ค.บ.สังคมศึกษา  
ครู คศ.3 ศษ.ม.
noo
 koo4 namkong
นายนเรศ หนูป่า  นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร
นางสาวน้ำค้าง หุตะวัฒนะ
ครู คศ.1  ศศ.บ.รัฐศาสตร์
ครูผู้ช่วย ศษ.บ.สังคมศึกษา
ครู คศ.1  ค.บ.สังคมศึกษา
 somprom krupoom newsci 
 นางสาวสมพรฤดี ชัยวงศ์
นายเฉลิมศักดิ์ ใจบาน
นางสาวณัฎฐนิช หน่อคำ
ครูอัตราจ้าง ค.บ.สังคมศึกษา  
  ครูอัตร าจ้าง ค.บ.สังคมศึกษา
ครูอัตราจ้าง ค.บ.สังคมศึกษา  
     
     
     
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com