Get Adobe Flash player
     
 
 
 
นางรักเกียรติ  เกษรพรหม
 
 

ครู คศ.3 กศ.ม.วิจัยและ

ประเมินผลการศึกษา

 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
นางสุคนธ์ กันทะชุมภู
นางลัดดา  วิทยาสุวรรพร
นางวนิดา  พุทธรัตน์
ครู คศ.3 คบ.ภาษาไทย
ครู คศ.3 คบ.การบริหาร
ครู คศ.3 บธ.บ.การบริหาร
56 prawinvicha
56 tanarad
นายปวีณต์วิชา  พานิช
นายชาตรี  รูปสง่า
นางธนารัตน์ เทพวงษ์
ครู คศ.3 คบ.สังคมศึกษา
ครู คศ.3 ศษ.บ.สังคมศึกษา
 ครู คศ.3 ศษ.บ.สังคมศึกษา
kruchutima
pigoon
krubunyus
นางชุติมา  แก้วหล้า
นางสาวพิกุล  วงค์กฎ
นายบัญญัติ  ทองบาง
ครู คศ.3 กศ.ม.บริหารการศึกษา
ครู คศ.1 กศ.ม.บริหารการศึกษา
ครูผู้ช่วย ค.ม.สังคมศึกษา
krunipaporn
krupoom
นายนเรศ หนูป่า
นางสาวนิภาพร ทองแน่น
นายเฉลิมศักดิ์ ใจบาน
พนักงานราชการ ศศ.บ.รัฐศาสตร์
 ครูอัตราจ้าง ค.บ.สังคมศึกษา
ครูอัตราจ้าง ค.บ.สังคมศึกษา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com