Get Adobe Flash player
     
     
   
 
 
นายไพโรจน์ กันทะวงศ์
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 54 bantung  
นายเทพนิมิต  จุ้ยแตง
 นายบรรเทิง  โสรัจประสพสันติ
นางปณตพร  ศรีวิไล 
ครู คศ.2 ศษ.บ.พลศึกษา
 ครู คศ.3 กศ.บ.พลศึกษา
 ครู คศ.3 คบ.สุขศึกษา
 
54 sutap
 
 
นายสุเทพ ตากัน
 
 
ครู คศ.3 ค.บ.พลศึกษา
 
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com