Get Adobe Flash player
   doungrathai  
   นางสาวดวงฤทัย  สาวิสา  
   ครู คศ.1  ศษ.บ.พลศึกษา
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
 
 
tok
 banthang  ya
นายสุเทพ ตากัน
 นายบรรณวัฒน์ โสรัจประสบศิริ
นางปณตพร  ศรีวิไล  
ครู คศ.3 ค.บ.พลศึกษา
 ครู คศ.3 กศ.บ.พลศึกษา
 ครู คศ.3 คบ.สุขศึกษา
 pairong    
นายไพโรจน์ กันทะวงศ์ 
   
 ครู คศ.3 ค.บ.พลศึกษา
   
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com